AbManMeher.jpg

 

 

Ab Man Meher

_____________

Ch.

Ab Man Meher,Meher dhyaao--2

paramananda param sukh daatha--2

param prem se dhyaao, gaao

ab man Meher, Meher gaao, ab man Meher

 

1. Parama snehi deen ko bandhu--2

param gyaani aur karuna sindhu--2

sakala charachar ke hithkaari, ke hithkaari, ke hithkaari

unhe bhaj ke param pad paao, Meher gaao

Ch.

 

2. Kahe karath nith jhooth ki pooja--2

Jahan mein janam ke, khoye bheja--2

Madhusudan vruddha, shvas na khovo, shvas na khovo, shvas na khovo

Thum nithya Meher yash gaao, Meher gaao

Ch.